လြန္ခဲ့တဲ့ ညက ျမန္မာကေလး တစ္ေယာက္ အြိေဂ်ာင္ဘု ဘုတာအနီးမွာ အႏိုင္က်င့္ခံရတဲ့ပံုကို သူႏွင့္အတူပါလာတဲ့

Download video

That video is watching the world right now?